UH Racing team

Mokshesh Vipul Sanghvi

Mokshesh Vipul Sanghvi

Chassis Engineer