UH Racing team

Abhishek Harod

Abhishek Harod

Aerodynamics Engineer

Abhishek Harod